¡Օգտվելու կանոններ!

Օգտվելու կանոններ

Այս կայքը հասանելի է միայն հաճախորդներին օգնելու ճանապարհորդական տեղեկատվության հավաքագրման, ճանապարհորդության հետ կապված ապրանքների եւ ծառայությունների մատչելիության որոշման, օրինական վերապահումների կատարման կամ ճանապարհորդական մատակարարների հետ այլ գործարքներ կատարելու եւ այլ նպատակներով: